§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sweetdesign.pl, prowadzony jest przez Annę Zielińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Outline Anna Zielińska z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-138, ul. Tkacka 66/7. NIP 7551917784.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://sweetdesign.pl
 3. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://sweetdesign.pl
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Sprzedawca – Anna Zielińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Outline Anna Zielińska z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-138, ul. Tkacka 66/7, NIP 7551917784
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
  5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta
  6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
  9. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego w języku polskim, pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym
  10. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
  11. Produkt Specjalny – dostępny w Sklepie Internetowym Produkt, który za względu na konieczność dostosowania go do potrzeb Kupującego przez Sprzedawcę podlega szczególnym zasadom sprzedaży
  12. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka
  13. Promocja – ściśle określony w czasie upust cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
  14. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu
  15. Oświadczenie o odstąpieniu – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7
  16. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy, niezależnie od tego, czy jest Kupującym.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 5.  Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sweetdesign.pl
 6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem Internetowym:
  – przeglądarka internetowa wspierająca technologię CSS3 oraz HTML5, co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 29, Chrome 50, Safari 9, Opera 37
  – komputer z ekranem o rozdzielczości co najmniej 1024×768
  – urządzenie mobilne z systemem operacyjnym co najmniej: Android 6, iOS 9, Windows Mobile 10
  – aktywna i poprawnie skonfigurowana skrzynka poczty elektronicznej

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych.
 8. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Kupujący dokonuje płatności z góry przed przystąpieniem przez Sprzedającego do indywidualizowania Zamówienia.
 9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
 12. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 14. Projekty graficzne obejmujące indywidualizację Produktu Specjalnego wysyłane są pocztą elektroniczną na adres podany przez Zamawiającego lub udostępniane w ramach Konta w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności za Produkt Specjalny. Zamawiający może zaakceptować przesłane projekty graficzne bez zmian lub wprowadzić do nich poprawki, przy czym trzy pierwsze poprawki wprowadzane są nieodpłatnie, a koszt każdej następnej wynosi 30 zł.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 22 1020 3714 0000 4402 0327 9981,
  b) płatność internetowa poprzez system Przelewy24.
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

§4. DOSTAWA

 1. Produkty dostarczane są na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.
 2. Całość Zamówienia wysyłana jest w jednej przesyłce. W przypadku gdy Zamówienie składa się z Produktów o różnym czasie realizacji, całość Zamówienia realizowana jest zgodnie z najdłuższym terminem realizacji.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. Czasu dostawy przesyłki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę kurierską.
 8. Wydanie Produktu następuje z chwilą przekazania Produktu firmie kurierskiej.
 9. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, wydanie Produktu następuje z chwilą otrzymania Produktu przez Kupującego.

§5. REKLAMACJA

 1. Kupujący, nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku Konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać numer Zamówienia, opis wady Produktu wraz ze zdjęciami, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 5. Reklamacje należy kierować na adres: kontakt@sweetdesign.pl.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Kupującego, będącego Konsumentem, w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 9. Wystarczającą podstawą do uwzględnienia reklamacji nie są:
  a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora,
  b) Błędy wynikające z informacji, jakie podał Zamawiający
  c) Zastrzeżenia co do treści i wyglądu Produktu Specjalnego, jeśli treść i wygląd Produktu Specjalnego są zgodne z zaakceptowanym przez Kupującego projektem graficznym.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu. Jeśli Kupujący jest Konsumentem, odesłanie następuje na koszt Sprzedawcy.
 11. W przypadku naprawy lub wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania odesłanego Produktu, wyśle poprawiony lub wymieniony Produkt Kupującemu, lub też poinformuje Kupującego o planowanym terminie wysyłki.

§6. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Produkty Specjalne, jako przedmioty wytworzone według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie polityką prywatności.
 3. Zasady zapisywania informacji w plikach cookies określone polityką cookies.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu Internetowego  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Spory z Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018r.

ZAŁĄCZNIKI

– Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość
– Polityka prywatności i polityka cookies